Juridiskt meddelande

Den utgör inte något erbjudande om försäljning av några som helst värdepapper och är inte avsedd att användas som underlag i samband med några som helst investeringsbeslut.

Den information som presenteras här har sammanställts av Kuehne + Nagel från interna och externa källor. Emellertid görs inga utfästelser och ingen garanti ges för denna informations fullständighet och korrekthet. I synnerhet bör man tänka på att denna information kan vara ofullständig, innehålla fel eller ha blivit förlegad. Därför bör man verifiera information som hämtats från denna webbplats innan man agerar utifrån informationen genom att kontakta sitt lokala Kuehne + Nagel-kontor.

Under inga som helst omständigheter ska Kuehne + Nagel, dess dotterbolag, relaterade företag, agenter eller medarbetare kunna hållas ansvariga för skador som uppstått till följd av åtkomst till, eller oförmåga att få åtkomst till, eller på grund av att en person har förlitat sig på den information som tillhandahålls på denna webbplats.

All information på denna webbplats tillhandahålls i "befintligt skick" utan någon som helst garanti eller underförstått villkor, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier eller underförstådda villkor för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte eller icke-överträdelse. Alla sådana underförstådda villkor och garantier exkluderas härmed.

Vissa länkar på denna webbplats är kopplade till andra webbplatser som drivs av tredje parter över vilka Kuehne + Nagel saknar kontroll. Kuehne + Nagel gör inga utfästelser om korrekthet eller någon som helst annan aspekt av den information som finns på sådana webbplatser.

När du går in på denna webbplats godkänner du att hålla Kuehne + Nagel ansvarsbefriat från all eventuella direkt eller indirekt förlust som uppstått till följd av användning av information och material på denna webbplats.

Villkor och bestämmelser för använda Kuehne + Nagels webbplats

Vänligen läs noga igenom dessa villkor och bestämmelser innan du använder denna webbplats. Detta är de villkor och bestämmelser som gäller för ditt besök på denna webbplats.

Kuehne + Nagel förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och bestämmelser gällande användning av webbplats, det juridiska meddelandet samt sekretesspolicyn.

Godkännande av dessa villkor och bestämmelser

Denna webbplats tillhandahålls till användaren under förutsättning att användaren förbehållslöst och oförändrat godkänner de villkor, bestämmelser och meddelanden som finns på webbplatsen. Genom att besöka och använda denna webbplats, anses användaren ha godkänt alla sådana villkor, bestämmelser och meddelanden (avtalet).

Informationen på denna webbplats är uteslutande sammanställd för att tillhandahålla information om Kuehne + Nagel, inklusive koncernens dotterbolag, partners samt erbjudna tjänster.

Användning av material och copyrightmeddelanden

Din tillåtelse att besöka denna webbplats omfattar enbart själva åtkomsten och surfandet på webbplatsen. Du får inte länka denna webbplats till andra webbplatser, eller införliva webbplatsens information på en annan webbplats utan skriftligt tillstånd från Kuehne + Nagel.

Ingen information, programvara, produkt eller tjänst som hämtats från denna webbplats får modifieras, kopieras, visas, uppföras, licensieras, återges, laddas upp, postas, överföras eller distribueras på något som helst sätt utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd från Kuehne + Nagel, med undantag för att användaren kan få hämta en kopia av materialet till en enda dator för eget personligt och privat bruk, under förutsättning att användaren låter alla åtföljande meddelanden som gäller copyright och äganderätt förbli intakta.

Användning av förbehåll

Användaren försäkrar att han/hon är minst 18 år och besitter den juridiska rätten och förmågan att ingå detta avtal och använda denna webbplats i enlighet med webbplatsens villkor och bestämmelser. Användaren går med på att vara ekonomiskt ansvarig för all användning av denna webbplats (samt för användning av användarens konto av andra, inklusive utan begränsning minderåriga personer i användarens hushåll). Användaren går med på att inte tilldela, överföra eller underlicensiera användarens rättigheter i enlighet med detta avtal. Användaren går med på att övervaka all användning av minderåriga av denna webbplats under användarens namn eller konto. Användaren är helt och hållet ansvarig för alla avgifter, taxor, tullavgifter och skatter som uppkommer vid användning av denna webbplats.

Ansvarsfriskrivning

Information, programvara, produkter och tjänster som publiceras på denna webbplats kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Information häri ändras med jämna mellanrum. Under inga som helst omständigheter ska Kuehne + Nagel, dess dotterbolag, agenter, medarbetare och/eller dess leverantörer hållas ansvariga för några som helst direkta, indirekta, skadeståndsberättigande, tillfälliga, speciella eller följaktliga skador som uppstått till följd av eller i samband med användningen av denna webbplats eller för någon som helst information, produkter och/eller tjänster som hämtats häri, oavsett om det är baserat på kontrakt, åtalbar handling, strikt ansvar eller annat, inte ens om Kuehne + Nagel, dess dotterbolag, agenter, medarbetare och/eller dess leverantörer har blivit upplysta om risken för sådana skador.

Skadestånd

Som ett villkor för att få använda denna webbplats går användaren med på att hålla Kuehne + Nagel, dess dotterbolag, agenter, medarbetare och/eller dess leverantörer skadelösa från och mot alla skadeståndskrav, utgifter (inklusive advokatarvoden) och skador av skadeståndsanspråk som uppkommit genom att användaren har använt denna webbplats.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser som inte drivs av Kuehne + Nagel. Kuehne + Nagel ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser och kan inte hållas ansvarsskyldigt för eventuella skador som uppstått genom innehåll på sådana webbplatser. Länkar och referenser till tredje part finns med på denna webbplats enbart för att underlätta för användaren, och betyder inte på något sätt att Kuehne + Nagel rekommenderar eller garanterar länkade webbplatser.

Om en tredje part vill länka till denna webbplats måste detta meddelas i förväg till Kuehne + Nagel. Kuehne + Nagel förbehåller sig rätten att neka tillstånd för sådan länkning till denna webbplats. Om Kuehne + Nagel ger sitt tillstånd till sådana länkar, är Kuehne + Nagel under inga som helst omständigheter skyldigt att länka tillbaka till den tredje partens webbplats.

Modifieringar av dessa villkor och bestämmelser

Kuehne + Nagel förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal genom att revidera dess villkor och bestämmelser. Användaren ansvarar för att regelbundet läsa igenom dessa villkor och bestämmelser. Fortsatt användning av denna webbplats efter sådana ändringar, ska utgöra användarens godkännande av ändringarna.

Sekretesspolicy och användning av Google Analytics© 

Kuehne + Nagel har skapat denna sekretesspolicy för att klargöra sin strikta syn på sekretess. Följande beskriver vår informationssamling och spridningspraxis för denna webbplats.

När du registrerar dig för att få åtkomst till sektioner av vår webbplats som är reserverade för våra kunder ("registrerad användare"), kräver systemet att du anger kontaktinformation som t.ex. namn och e-postadress, och i vissa fall delar av eller hela din postadress eller telefonnummer. Denna information används för att kontakta registrerade användare enbart i driftsmässiga ärenden relaterade till användningen av KN-inloggningsområdet, t.ex. om webbplatsen ligger nere eller systemet innehåller nya funktioner.

Vi säljer inga individuella kundnamn eller annan privat profilinformation till tredje parter. Dessutom delar vi inte med oss av information som tillhandahållits av registrerade användare till våra partners eller någon annan tredje part. All information som tillhandahålls av registrerade användare lagras i enlighet med och så länge som tillämplig lagstiftning kräver.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", vilket är textfiler som placeras i din dator för att hjälpa webbplatsen analysera hur användare använder sig av sidan. Den information som genereras av en cookie om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Vid aktivering av IP-anonymisering kommer Google att trunkera/anonymisera de sista åtta siffrorna i IP-adressen för EU-medlemsländer samt för andra parter i EEA-avtalet (Agreement on the European Economic Area). Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till och förkortas av Googles servrar i USA. Å webbplatsleverantörens vägnar använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterat till webbplatsaktivitet och Internet-användning till webbplatsleverantören. Google kommer inte att associera din IP-adress med några som helst andra data som innehas av Google.

Du kan neka att ta emot cookies genom att göra lämplig inställning i din webbläsare. Men tänk i så fall på att du eventuellt inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att hämta och installera den webbläsar-plug-in som finns på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Läs mer om denna lösning och hur du korrekt installerar denna webbläsar-plug-in här.

Mer information gällande villkor och bestämmelser för användning och datasekretess finns på http://www.google.com/analytics/terms/gb.html eller på http://www.google.com/policies/privacy/. Tänk på att på denna webbplats kompletteras Google Analytics-koden av “gat._anonymizeIp();” för att säkerställa en anonymiseras insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskning).

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att bearbetning av data om dig görs av Kuehne + Nagel på det sätt och i de syften som anges ovan.

Om du anmäler dig till att ta emot Kuehne + Nagels jobbavisering kommer du att bli ombedd att fylla i en ansökningsblankett med din e-postadress och eventuella uppgifter om önskad position (till exempel jobbkategori, inträdesnivå, plats). Efter att ha skickat det ifyllda ansökningsformuläret får du ett bekräftelsemail. Din ansökan bekräftas genom att du klickar på länken i bekräftelsemeddelandet inom 48 timmar.

Efter detta kommer du att regelbundet få information om lediga tjänster inom Kuehne + Nagel-koncernen enligt de kriterier du har valt. Dina uppgifter kommer inte att delas till tredje part. Du kan när som helst avregistrera dig från Kuehne + Nagels jobbavisering genom att använda funktionen "unsubscribe" i e-postmeddelandet. Vid avslutad prenumeration kommer din e-postadress samt all annan information som du lämnat att raderas i enlighet med gällande lag.

 

 

Sekretesspolicy för KN FreightNet for LCL

När du får åtkomst till vår KN FreightNet-tjänst som en gästsanvändare eller om du registrerar dig, ombeds du att ange kontaktinformation som t.ex. namn, e-postadress och i vissa fall delar av eller hela din postadress eller telefonnummer.
Denna information används för att kontakta dig i driftsmässiga ärenden. Vi kan även komma att kontakta dig för marknadsföringsändamål eller för att lansera nya tjänster för dig. Du kan avanmäla dig från sådana tjänster genom att klicka på "avbryt prenumeration". Genom att begära ytterligare korrespondens från Kuehne + Nagel efter detta kommer din prenumeration eventuellt att fortsätta, och då måste du återigen klicka på "avbryt prenumeration".