Vad är SOLAS?

SOLAS står för "Internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss". Den fanns redan 1914 och kom till efter Titanic katastrofen 1912.  Versionen har uppdaterats flera gånger sedan dess och sen 1948 är det den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) som utvecklar och underhåller SOLAS.

Vad är Container VGM?

VGM står för Verified Gross Mass och hänvisar till den totala vikten av godset inklusive pallar, surrningsmaterial och containerns taravikt.

Vilka är de grundläggande kraven?

Avsändaren måste avisera rederiet den Verifierade bruttovikten av godset inklusive pallar, surrningsmaterial och containerns taravikt, tillsammans med en signatur (kan vara elektroniskt) av den person som ansvarar för den deklarerade vikten. Denna information måste lämnas till REDERIET, troligen innan behållaren når REDERIETS hamnterminal.

I vilket land kommer SOLAS/VGM vara implementerat?

Alla länder som är medlemmar i IMO (International Maritime Organization), ett FN-organ, måste genomföra VGM. Vissa länder kommer automatiskt börja använda denna nya regel som en nationell regel eller lag. Andra, kommer att ha ytterligare krav.

Varför “VGM” just nu?

Detta krav ansågs nödvändigt för att säkerställa att avsändaren tillhandahåller korrekt och tillförlitlig information gällande den totala vikten av containers till rederiet av säkerhetsskäl. Flera större olyckor inträffade, vilket resulterade i skador på både människor och tillgångar, som en följd av felaktiga viktdeklarationer. 

Vem är ansvarig för deklarationen och att uppge VGM?

Enligt SOLAS krav, är avsändaren som namnges på bill of lading den part som ansvarar för att tillhandahålla rederiet och terminalrepresentanten med den verifierade bruttovikt  av en packad container.En NVOCC (Kuehne + Nagel) är avsändaren gentemot rederiet och därför ansvarig för att rapportera "VGM" till rederiet baserad på den VGM som mottagits från avsändaren.

Hur kan jag väga containern för att ge information om VGM?

Två stycken vägningsmetoder är tillåtna:

  • Metod 1: efter avslutad packning och försegling av en container, kan avsändaren väga, eller ordna en tredje part att väga, den packade containern.
  • Metod 2: avsändaren eller genom arrangemang av avsändaren, kan en tredje part packa, försegla och väga godsets inklusive pallar, surrningsmaterial och lägga till containers taravikt och på så sätt summera upp till containerns totala vikt.

Mer information finns tillänglig hos  WSC (World Shipping Council) website .

Vad är “Metod 1”?

Vid avslutningen av packning och försegling av en container, kan avsändaren väga, eller ordna att en tredje part väger den packade containern.

Vad är “Metod 2”?

Avsändaren eller genom arrangemang av avsändaren, kan en tredje part väga godsets inklusive pallar, surrningsmaterial och lägga till containers taravikt och på så sätt summera upp till containerns totala vikt.

Var kan jag hitta containerns taravikt?

Containerns taravikt visas på dörren till containern. Vissa rederier har olika containers viktinformation på sina webbplatser.

Som en följd av reparationer utförda på en container, vått trägolv eller av andra skäl, kan den officiella containerns taravikt vara felaktiga.

Kan en container vägas vid hamnterminalen?

Lagligt och teoretiskt kan din container vägas vid terminalen; dock har inte alla terminaler infrastrukturen för att utföra den här tjänsten, särskilt med tanke på den enorma mängden containers som passerar genom en terminal. Vägning av container vid hamn skulle kunna leda till betydande flödeskö och förseningar.

Vilken information är det avsändaren ska bifoga?

Den datainformation som måste bifogas till Kuehne + Nagel är:

  1. VGM, verifierad bruttovikt per container. Godset inklusive pallar, surrningsmaterial och lägga till containerns taravikt och på så sätt summera upp till containerns totala vikt.
  2. Signatur (namn med stora bokstäver på grund av EDI) av en ansvarig person som intygar korrekt vikt och företagsdetaljer.
  3. Ytterligare information och dokument, om så krävs av berörda statliga (statliga) myndigheter.

Vilken tidsfrist gäller för inlämningen av VGM till Kuehne + Nagel?

Kuehne + Nagel’s VGM cut-off tid varierar från hamn till hamn beroende av de lokala bestämmelser som gäller.

Vad händer om jag (avsändaren) glömmer att lämna in container VGM?

Kuehne + Nagel har ständigt statusbevakning av VGM för att försäkra oss om att informationen är inlämnad i tid så att inga förseningar uppstår.

En av våra sjöspecialister kommer att kontakta dig för ditt VGM.

Vad blir konsekvensen av att inte lämna in VGM?

Rederiet kommer inte att lasta på din container.

När Kuehne + Nagel lastar min FCL, vem är ansvarig för rapportering av VGM?

I detta scenario är Kuehne + Nagel, i egenskap av en avtalspartner (lageroperatör eller liknande funktion), den som lastar och väger din container på uppdrag av den verkliga avsändaren; dock, är den verkliga avsändaren den som namnges i B/L eller SWB ansvarig att rapportera VGM till rederiet.
Kuehne + Nagel begränsar sitt ansvar gentemot avsändaren på grundval av dess villkor och / eller separat överenskommet kundavtal. 

Vem är ansvarig för att bevaka “SOLAS VGM”

Myndigheter , såsom kustbevakningen  i USA, Maritime  & kustbevakningen  i UK ansvarar för att avsändaren  uppfyller kraven.