Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka SOLAS och VGM – Din guide genom bestämmelserna

SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) och VGM (Verified Gross Mass): Våra globala expertteam finns till hands för att säkerställa att all information tillhandahålls innan några containrar når transportörens hamnterminal.

Fraktar du gods över hela världen? Vet du att du som avsändare måste ange containerns korrekta och tillförlitliga totalvikt till transportören?

Till följd av ett antal allvarliga olyckor på grund av felaktiga viktdeklarationer för containrar har Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i samarbete med branschrepresentanter infört specifika regler som en del av SOLAS-konventionen för att säkerställa att containrarnas korrekta vikt anges.

Enligt dessa regler måste avsändaren ange containerns verifierade bruttovikt (VGM) till rederiet, inklusive lastens vikt, vikten för all lastutrustning och -material, emballage och containerns egenvikt. Dessa krav påverkar kommunikation, infrastruktur och processer för alla inblandade i leveranskedjan. Våra globala expertteam finns till hands för att guida dig genom bestämmelserna och säkerställa att all information anges innan några containrar når transportörens hamnterminal.

Du kan gå till din leverans och skicka VGM-informationen till Kuehne+Nagel genom att använda länken eller QR-koden i din bokningsbekräftelse. Detta finns i den dedikerade VGM-sektionen.

Det finns olika riktlinjer och regler för implementering runtom i världen.

Läs nedan för att få veta mer:

Vill du veta mer? Läs våra vanligaste frågor.

Om du fortfarande behöver mer information kan du kontakta en av våra experter.


Allmän information

Den internationella konventionen för säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS) infördes 1914 som svar på att Titanic sjönk år 1912. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har utvecklat och upprätthållit SOLAS sedan 1948.

Verifierad bruttovikt (VGM) är lastens totalvikt (lastens vikt, lastmaterial/pallar/surrningsmaterial, emballage, säkerhetsmaterial och containerns egenvikt).

Avsändaren måste ange containerns VGM till rederiet tillsammans med en signatur (kan vara elektronisk) som identifierar den person som är ansvarig för den deklarerade vikten. Denna information måste ges till transportören innan containern når transportörens hamnterminal.

Alla länder som är medlemmar i Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) eller en FN-byrå måste implementera VGM. Vissa länder inför automatiskt denna nya regel som en nationell regel eller lag, medan andra kommer att ha ytterligare krav.

Detta krav ansågs nödvändigt för att säkerställa att avsändaren av säkerhetsskäl ger transportören containerns korrekta och tillförlitliga totalvikt. Många olyckor där människor och tillgångar har skadats inträffade på grund av felaktiga viktdeklarationer.

Enligt SOLAS-kraven är avsändaren på fraktsedeln den part som ansvarar för att ange den verifierade bruttovikten av en packad container till rederiet (”befälhavaren”) och terminaloperatören (”terminalrepresentant”).

Ett vanligt transportbolag som inte äger fartyg (såsom Kuehne+Nagel) är en avsändare gentemot rederiet och ansvarar därför för att rapportera VGM till rederiet baserat på den VGM som mottagits från avsändaren.

Viktmätning

Två vägningsmetoder är tillåtna:

  • Metod 1: Efter avslutad lastning och försegling av en container kan avsändaren väga eller ordna så att en tredje part väger den lastade containern.
  • Metod 2: Avsändaren, eller en tredje part efter överenskommelse med avsändaren, väger alla förpackningar och lastartiklar, inklusive vikten för lastpallar, emballage och annat packnings- och säkerhetsmaterial som ska lastas i containern, och lägger till containerns egenvikt till summan av vikten av containerns innehåll. 

Mer information och förklaringar finns på WSC:s (World Shipping Council) webbplats. 

Containerns egenvikt står på containerns dörr. Vissa rederier har viktinformation för containrar på sina webbplatser. Den officiella egenvikten kan variera på grund av reparationer på containrar, våta trägolv eller andra orsaker.

Lagligt sett kan containern vägas i terminalen. Men inte alla terminaler har den rätta infrastrukturen för att utföra denna tjänst, särskilt med tanke på det stora antal containrar som passerar genom en terminal. Vägning av containern i hamnen kan leda till trafikstopp och förseningar, så detta måste alltid beaktas.

Krav

De nödvändiga uppgifterna som avsändare måste uppge för Kuehne+Nagel:

  1. VGM per container;
  2. Underskrift (namn med stora bokstäver för EDI) av den behöriga personen som anger vikt och företagsinformation; och
  3. Ytterligare information och/eller dokument, om det krävs av relevanta statliga myndigheter.

Gränsvärdet för vår VGM varierar mellan hamnar eftersom tillämpningen av VGM-reglerna beror på de lokala statliga myndigheterna som ansvarar för sjöfartsfrågor.

Vi övervakar ständigt VGM-statusen genom aviseringar för att försäkra oss om att VGM skickas in i tid och undvika risken för ”lasta inte”.

En av våra sjöfraktexperter kommer att kontakta dig om VGM saknas.

Transportören och terminaloperatören får inte lasta en packad container på ett fartyg om de inte har containerns VGM.

Ansvar och integritet

När vi agerar som uppdragstagare som lastar och väger containern på uppdrag av och i avsändarens namn är det den avsändare som anges i transportörens fraktdokument (B/L eller SWB) ansvarig, och ansvarar för att rapportera VGM till transportören. Vi begränsar vårt ansvar gentemot avsändaren med utgångspunkt i dennes villkor och/eller separat avtalat kundavtal.

Statliga organ/myndigheter såsom Coast Guard i USA, och Maritime and Coastguard Agency i Storbritannien är ansvariga för att säkerställa att avsändare uppfyller kraven.

En blockkedja är en ständigt växande lista över tidsstämplade poster som lagras och struktureras i poster eller ”block”. Vi har utformat VGM-blockkedjan så att den strikt uppfyller alla branschkrav på sekretess, dataskydd och regler om personligt identifierbar information som ökar blockkedjans naturliga egenskaper beträffande oföränderlighet och spårbarhet. Därför garanteras alltid integriteten för din VGM-information.

För transporter från italienska hamnar måste avsändaren tillhandahålla ytterligare kontaktinformation genom att fylla i fälten ”Telefon” och ”E-post” i vår portal. Om metod 1 (vägning) dessutom väljs måste avsändaren ange ID-numret för den våg som användes vid vägningen i fältet ”Våg”.