Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Incoterms 2020 – Internationella handelsregler

Erfarenhet och expertis som hjälper dig att navigera genom reglerna för försäljning av varor i hela världen.

Att köpa och sälja varor i det internationella handelssystemet kan ofta vara komplicerat när ansvar, kostnader och risker måste fastställas för alla parter.

International Chamber of Commerce (ICC) har infört internationella handelsvillkor (Incoterms®) för att hjälpa dig med import och export av gods. Dessa fungerar som grundläggande handelsvillkor för försäljning av gods runtom i världen. Oavsett om du slutför en inköpsorder, förpackar och märker en försändelse eller förbereder ett ursprungsintyg, har dessa regler blivit en del av vårt dagliga språk och finns till för att vägleda dig.

Ända sedan den första utgåvan av reglerna 1936 har ICC upprätthållit och utvecklat dem. För att hjälpa företagen att förbereda sig för framtidens globala handel trädde den senaste utgåvan, Incoterms® 2020, i kraft den 1 januari 2020 och ska följas därefter.

Incoterms®-reglerna består av tre bokstäver som har mycket exakt betydelse för försäljning av gods runtom i världen. 

Ladda ner vår officiella Incoterms infographic.

Regler för alla transportsätt:

EXW – Ex Works (angiven leveransplats)

EXW används ofta när man gör en första offert vid försäljning av varor utan några kostnader inkluderade, och betyder att säljaren ställer godset till köparens förfogande på säljarens mark eller annan angiven leveransplats (anläggning, fabrik, lager etc.). Säljaren behöver inte lasta godset på något transportfordon eller tullklarera godset för export.

FCA – Free Carrier (angiven leveransplats)

FCA kan ha två olika betydelser, var och en med olika risknivåer och kostnader för köparen och säljaren. FCA (a) används när säljaren levererar godset till angiven plats på säljarens mark, samt exportklarerar det. FCA (b) används när säljaren levererar godset till angiven plats som inte är säljarens mark, samt exportklarerar det. I båda fallen kan godset levereras till en transportör som angetts av köparen eller till en annan part som angetts av köparen.

CPT – Carriage Paid To (namngiven destinationsort)

Vid CPT betalar säljaren för godstransporten fram till angiven destinationsort. 

CIP – Carriage and Insurance Paid to (namngiven destinationsort)

Liknar CPT förutom att säljaren är skyldig att betala en minimiförsäkring för godset under transporten. 

DAP – Delivered at Place (namngiven destinationsort)

Säljaren anses ha levererat godset när det finns tillgängligt för köparen på transportmedlet och är redo för lossning på angiven destinationsort. Enligt DAP-villkoren måste säljaren stå för alla de risker som är förknippade med godstransporten.

DPU – Delivered at Place Unloaded (namngiven destinationsort)

Denna Incoterm kräver att säljaren levererar varorna och lossar dem på angiven destinationsort. Säljaren täcker alla transportkostnader (exportavgifter, transport, lossning från huvudtransportör i destinationsortens hamn och avgifter i destinationsortens hamn) och står för alla risker fram till ankomst till destinationsorten.

DDP – Delivered Duty Paid (namngiven destinationsort)

Säljaren ansvarar för att leverera varorna till namngiven destinationsort i köparens land och står för alla kostnader för transport av godset till destinationsorten inklusive importtullar och skatter. Säljaren är inte ansvarig för lossning.

 

Regler för sjöfrakt och transport på inre vattenvägar:

FAS – Free Alongside Ship (namngiven lastningshamn)

Säljaren anses ha levererat när godset finns vid fartyget (t.ex. på en kaj eller en pråm) som angetts av köparen i namngiven lastningshamn. Risken för förlust av eller skada på godset övergår när godset finns vid fartyget och köparen tar på sig ansvaret för alla kostnader från och med det ögonblicket.

FOB – Free on Board

Säljaren levererar varorna ombord på det fartyg som angetts av köparen i namngiven lastningshamn eller anskaffar de varor som redan levererats. Risken för förlust av eller skada på godset övergår när godset finns ombord på fartyget och köparen tar på sig ansvaret för alla kostnader från och med det ögonblicket.

CFR – Cost and Freight

Säljaren anses ha levererat godset när det finns ombord på fartyget. Risken för förlust av eller skada på godset övergår när godset är ombord på fartyget. Säljaren måste komma överens om och betala de kostnader och den frakt som krävs för att transportera godset till angiven lossningshamn.

CIF – Cost, Insurance and Freight

Samma som CFR med tillägget att säljaren också måste stå för en minimiförsäkring för att täcka köparens risk för förlust av eller skada på godset under transporten.

 

Skillnaderna mellan Incoterms® 2010 och 2020:

  • Incoterms® FCA (Free Carrier) ger nu alternativet att göra en anteckning om lasten på konossementet innan godset lastas på ett fartyg.

  • Kostnaderna verkar nu vara centraliserade i A9/B9 för varje Incoterms®-regel.

  • CIP kräver nu minst en försäkring med en lägsta täckning för Institute Cargo Clause (A) (alla risker, med förbehåll för specificerade undantag).

  • CIP kräver nu minst en försäkring med en lägsta täckning för Institute Cargo Clause (C) (antal angivna risker, med förbehåll för specificerade undantag).

  • Incoterms®-reglerna Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) och Delivered Duty Paid (DDP) tar nu hänsyn till att godset kan transporteras utan att ett tredjepartsföretag anlitas, nämligen med egna transportmedel.

  • Regeln Delivered at Terminal (DAT) har ändrats till Delivered at Place Unloaded (DPU) för att klargöra att destinationsorten kan vara valfri plats och inte bara en ”terminal”.

  • Incoterms® 2020 flyttar nu uttryckligen ansvaret för säkerhetsrelaterade krav och extra kostnader till säljaren.

 

Användbar information  

Incoterms® utgör inte ett fullständigt försäljningsavtal utan blir snarare en del av det. Följande struktur ska användas för dess tillämpning: 

”[Vald Incoterm®-regel] [Namngiven hamn, ort eller punkt] Incoterms® 2020” 

Till exempel: ”CIF Shanghai Incoterms® 2020” eller ”DAP 10 Downing Street, London, Storbritannien Incoterms® 2020“ 

Om inget år anges i Incoterms® så gäller följande:
 Fram till den 31 december 2019 gäller Incoterms® 2010.
 Från och med den 1 januari 2020 gäller Incoterms® 2020. 

Om ett annat år anges, t.ex. Incoterms® 1980, så gäller respektive villkor.  

Om du vill ha mer information kan du gå till ICC:s officiella webbplats: https://iccwbo.org.